Vấn Vương – Xuân Diệu

Anh chả hiểu vì sao vấn vương
Năm năm, như mấy chục năm trường
Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy
Anh hãy còn thương, chẳng hết thương.

                                                    Xuân Diệu

Bình Luận