Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em – Xuân Diệu

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.

                                                      Xuân Diệu

Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em - Xuân Diệu

Bình Luận