Mười Chữ – Xuân Diệu

Mưa dầm – thu dưới nguyệt:
Máng chảy – suối trên nhà.

Xuân Diệu

Mười Chữ - Xuân Diệu

Bình Luận